Pretraga

AKCIJA! 26% popusta na Laki Smart TV 55" 4K i dobijaš 3 meseca GRATIS Orion TV Classic pretplate! Naruči odmah

Politika privatnosti Laki WiFi aplikacije

Politika privatnosti Laki WiFi aplikacije

Laki WiFi (dalje u tekstu: Laki WiFi i/ili Aplikacija) predstavlja aplikaciju koja omogućava efikasniju, napredniju, sigurniju i personalizovanu upotrebu Laki powered by Mercku uređaja/rutera (Laki Core i Laki Spot) (dalje u tekstu: Laki Mercku/Uređaj/i).

 • Preduslovi korišćenja Aplikacije su kompatibilan elektronski uređaj sa odgovarajućim operativnim sistemom i internet konekcija odgovarajuće brzine.vTehnički preduslovi korišćenja Laki WiFi i podaci o kompatibilnim uređajima i operativnim sistemima su promenljivi i u svakom trenutku javno dostupni na Google Play store i Apple store.
 • Laki WiFi uređaj kao i Laki WiFi aplikacija su proizvodi/usluge u sastavu Laki brenda čiji je nosilac DRUŠTVO ZA TELEKOMUNIKACIJE ORION TELEKOM DOO BEOGRAD- ZEMUN (dalje u tekstu: Orion telekom/Nosilac).
 • Laki WiFi aplikacija je dostupna radi preuzimanja na Google Play store i Apple store. Orion telekom primenjuje sve uslove i smernice kompanija u čijem su vlasništvu navedene internet prodavnice, a koji se odnose na način funkcionisanja Aplikacije i koji su dostupni na zvaničnim web stranicama ovih kompanija za distribuciju mobilnih aplikacija. Molimo Vas da pre instalacije pročitate politike privatnosti i uslove korišćenja navedenih sajtova.
 • Uputstvo za preuzimanje, instaliranje i korišćenje Aplikacije je Korisnicima dostupno i na web stranici laki.eu
 • Laki WiFi uređaj putem Laki WiFi aplikacije može se koristiti od strane postojećih korisnika usluga iz ponude Orion telekoma ili od strane pojedinaca koji nisu korisnici usluga Orion telekoma.
 • Orion telekom korisnicima daje ličnu, neekskluzivnu i neprenosivu licencu za korišćenje Aplikacije, zadržavajući sva prava intelektualne svojine na Aplikaciji u najširem obimu dozvoljenom važećim propisima. Korisniku nije dozvoljeno da kopira, menja, pravi izvedena dela, vrši reverzni inženjering i dekompilaciju ili na drugi način pokušava da izdvoji izvorni kod Aplikacije ili njenog dela.
 • Orion telekom vrlo ozbiljno shvata privatnost svakog pojedinca koji sa nama podeli svoje podatke (dalje u tekstu: Korisnik/Korisnici). Ta lica imaju pravo da znaju koju vrstu informacija sakupljamo, zašto ih sakupljamo, kako su te informacije zaštićenje i kako se koriste, okolnosti pod kojima mogu biti izbrisane ili otkrivene, kao i pravo na njihov pristanak za korišćenje ovih informacija.
 • Ova Politika privatnosti korišćenja Laki WiFi Aplikacije (dalje Politika Privatnosti) obaveštava svakoga ko u cilju korišćenja navedene Aplikacije sa nama podeli svoje podatke, o našoj politici privatnosti u vezi sa prikupljanjem, upotrebom, zaštitom, zadržavanjem i otkrivanjem njihovih podataka i izborima koje ti pojedinci imaju sa prikupljenim ili dostavljenim podacima.
 • Pre pribavljanja samih podataka, Nosilac upoznaje Korisnike sa uslovima prikupljanja i dalje obrade tih podataka. Nosilac pruža potpunu poverljivost, integritet i dostupnost podataka o ličnosti i drugih prikupljenih podataka. Podaci se obrađuju u skladu sa zakonom i to isključivo za specifične, jasne i pravno definisane svrhe i obrađuju na način koji je usklađen sa tim ciljevima.
 • Ukoliko niste saglasni sa nekom odredbom, odnosno nekim od uslova predviđenih u ovoj Politici privatnosti, predlažemo da ne koristite Laki WiFi. Predlažemo da detaljno pročitate ovu Politiku privatnosti i da se upoznate sa svim njenim odredbama kako biste dobili sve potrebe informacije koje se odnose na zaštitu Vaših podataka i postupanjem Orion telekoma sa istima.
 • Nosilac sakuplja Vaše podatke od momenta registracije radi utvrđivanja Vaših potreba u vezi sa korišćenjem Laki WiFi uređaja i u cilju pružanja bolje i naprednije usluge, i sigurnog, nesmetanog i efikasnog korišćenja Uređaja i same Aplikacije. Pružajući lične podatke kada kreirate ili ažurirate svoj nalog, Vi izričito i dobrovoljno pristajete na prikupljanje, obradu i upotrebu podataka od strane Nosioca.
 • Podaci koji se prikupljaju: • Kontakt podaci i druge informacije za potvrđivanje Vašeg identiteta ( što može uključiti Vaše ime i prezime, broj telefona, adresu e-pošte); • Informacije o Vašem Laki WiFi Uređaju koje uključuju informacije o statusu aktivacije, povezivanja i slično, kao i informacije o broju modela Uređaja, o broju verzije Uređaja, MAC adresi, SN broju, ID Uređaja i druge slične informacije u vezi sa Uređajem; • Informacije o mreži: SSID, režimu pristupa internetu, gateway adresa, upload/download WAN Port i slično; • Informacije o uređajima povezanim sa Laki WiFi uređajem: online/offline status uređaja, status aktivnosti, status povezivanja, vremenski period u kojem su uređaji online/offline, IP adrese, tip konekcije, jačina signala, smetnje, vrednosti upload/download-a, ostavreni internet saobraćaj, maksimalne brzine upload/download-a, podaci o operativnom sistemu i slično.
 • Vaši podaci se koriste u različite svrhe: • kreiranja Vašeg naloga u okviru Aplikacije i time omogućavanja personalizovane upotrebe iste kao i samog Laki WiFi uređaja; • vođenja interne evidencije o preuzimanju i korišćenju Aplikacije i o korisnicima iste za potrebe rada korisničke podrške; • unapređivanja usluge i servisa koje nudimo posredstvom Aplikacije; • obaveštavanja o informacijama za koje Nosilac smatra da bi Vam bile od značaja u korišćenju Laki WiFi uređaja/Aplikacije; • istraživanja zadovoljstva Korisnika koje se vrši na dobrovoljnoj osnovi; • blagovremenog i potpunog dostavljanja ažuriranih verzija Aplikacije koja obrađuje podatke o smart uređaju na kojem koristite Aplikaciju (model smart uređaja, operativni sistem i verziju operativnog sistema, jedinstveni identifikator uređaja ili podatke o logovanju (IP adresa, MAC adresa,...); • otklanjanja eventualnih smetnji u korišćenju uređaja/Aplikacije: podatke o greškama (error - reporting), prekidima ili nepravilnostima u radu Laki WiFi uređaja posredstvom Aplikacije; • Podaci o povezanim uređajima se prikupljaju u cilju optimizacije performansi samih uređaja; • Podaci o broju telefona potrebni su u cilju Vaše registracije kao i potvrdu lozinke; i dr.
 • Svi podaci koje prikupljamo koriste se u cilju olakšavanja korišćenja same Aplikacije kao i u cilju ispunjavanja Vaših i naših legitimnih interesa kao što su npr. odbrana od sajber napada, sprečavanje vršenja visokotehnološkog kriminala, sprečavanje neovlašćenog pristupa Aplikaciji od strane trećih lica ili neovlašćenog pristupa Vašim podacima i sl.
 • Korisnici čiji se podaci obrađuju i čuvaju imaju sledeća prava: • Pravo na pristup, ažuriranje ili brisanje podataka koje imamo o Vama - kad god je to moguće, možete pristupiti, ažurirati ili zatražiti brisanje vaših podataka. Ako ne možete sami da izvršite ove radnje, molimo da nas kontaktirajte kako bismo vam pomogli; • Pravo ispravljanja - Imate pravo na ispravljanje svojih podataka ako su te informacije netačne ili nepotpune; • Pravo na prigovor; • Pravo na ograničenje - Imate pravo da tražite da ograničimo obradu podataka; • Pravo na prenosivost podataka - Imate pravo da vam se dostavi kopija informacija koje imamo o Vama; • Pravo na povlačenje saglasnosti - Takođe imate pravo da u bilo kojem trenutku povučete svoj pristanak u sitacijama kada se oslanjamo na vaš pristanak da obrađujemo Vaše podatke. Molimo da imate na umu da možemo tražiti potvrdu svog identiteta pre nego što odgovorimo na takve zahteve.
 • Nosilac može da odbije zahtev Korisnika koji se odnose na neko/neka napred navedena prava, a radi poštovanja zakonskih i ugovornih obaveza, kao i u slučaju sumnje u identitet osobe koja podnosi zahtev. U slučaju da odbije da postupi po zahtevu Korisnika, Nosilac će o tome na pogodan način obavestiti Korisnika.
 • Mi svesno ne prikupljamo lične podatke od osoba mlađih od 18 godina. Ako ste roditelj ili staralac i svesni ste da nam je vaše dete pružilo svoje podatke, kontaktirajte nas. Ako postanemo svesni da smo prikupili Lične podatke od dece, a bez potvrde saglasnosti roditelja, preduzećemo korake za uklanjanje tih podataka iz naše baze.
 • Mi trećim licima dobrovoljno ne ustupamo, ne prodajemo ili dajemo bilo koje podatke kojima raspolažemo bez izričitog pristanka Korisnika na kojeg se ti podaci odnose. Mi možemo angažovati treća pravna lica i pojedince da nam olakšaju korišćenje Aplikacije, da vrše usluge povezane sa korišćenjem Aplikacije/Uređaja ili da nam pomognu u analiziranju kako se Aplikacija koristi. Ova treća lica imaju pristup vašim podacima samo u cilju izvršavanja navedenih zadatka u naše ime i obavezane su da ih ne otkrivaju ili koriste u bilo koje druge svrhe.
 • Korišćenjem Aplikacije omogućen je pristup web sajtovima, aplikacijama, proizvodima, uslugama i društvenim mrežama trećih lica. Ova Politika privatnosti se ne odnosi na to kako druge organizacije koriste Vaše podatke ukoliko odlučite da im omogućite pristup tim podacima. Pre nego što pristupite navedenim sadržajima trećih lica, preispitajte njihove politike privatnosti. Mi nemamo kontrolu i ne preuzimamo odgovornost za sadržaje, politike privatnosti ili postupanje Korisnika u vezi sa sadržajima trećih lica.
 • Garantujemo vam da ćemo zadržati Vaše podatke samo onoliko dugo koliko je neophodno za svrhe utvrđene ovom Politikom privatnosti. Zadržaćemo i koristićemo prikupljene podatke u meri koja je neophodna da bismo ispunili Vaše zahteve, naše zakonske obaveze (na primer, ako smo dužni da vaše podatke zadržimo u skladu sa važećim zakonima), da rešimo sporove i sprovedemo naše pravne ugovore i politike. Podatke o upotrebi Aplikacije takođe zadržavamo za potrebe interne analize. Podaci o upotrebi se obično čuvaju tokom kraćeg vremenskog perioda, osim kada se ti podaci koriste za jačanje sigurnosti ili za poboljšanje funkcionalnosti Aplikacije ili kada smo zakonski obavezani da ih zadržimo u dužem vremenskom periodu.
 • Ova Politika privatnosti pokriva sve podatke koje prikupljamo i čuvamo na sistemima i medijima koje posedujemo ili koje zakupljujemo, bez obzira na njihovu lokaciju. Trudimo se da izbegnemo dupliranje u čuvanju podataka kad god je to moguće, ali ponekad iz poslovnih ili drugih razloga mogu postojati slučajevi u kojima je potrebno da se podaci čuvaju na više mesta. Ova Politika privatnosti se odnosi na sve podatke u našem vlasništvu, uključujući i njihove duplikate tj. kopije. Kada istekne rok zadržavanja i podaci više nisu potrebni, nepovratno ćemo ih uništiti.
 • S vremena na vreme možemo da ažuriramo svoju Politiku Privatnosti. Obaveštavaćemo vas o svim promenama tako što ćemo na ovoj stranici objaviti novu Politiku Privatnosti.
 • Pre nego što promene stupe na snagu i mi ažuriramo „datum stupanja na snagu“, obavestićemo vas o ovim izmenama putem e-pošte i/ili istaknutog obaveštenja na web stranici laki.eu. Savetujemo vam da periodično pregledate ovu Politiku privatnosti radi praćenja bilo kakvih promena. Promene Politike privatnosti stupaju na snagu danom objave. Ukoliko nastavite da koristite Aplikaciju nakon stupanja na snagu nove verzije Politike privatnosti, smatraće se da ste se saglasili sa izmenama iste.
 • Ova Politika privatnosti stupa na snagu dana 03.07.2020. i objavljena je u okviru Aplikacije Laki WiFi kao i na internet stranici laki.eu.